Liên hệ

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Ngọc Châu

Trường Tiểu học Ngọc Châu

Địa chỉ: Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương – Điện thoại 03203858951
Hiệu trưởng: Phạm Thị Thanh Vân